Overheid geeft DUOS ANBI-status

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de overheid Stichting DUOS erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee is nu officieel vastgelegd dat het doel en activiteiten van DUOS een algemeen belang dienen en DUOS geen winstoogmerk heeft.

Dankzij de ANBI status is DUOS vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen en krijgen DUOS donateurs giftenaftrek over de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de strijd tegen kanker.

Een ANBI status krijgt een instelling niet zomaar. Voor DUOS betekent dit dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • DUOS zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
 • DUOS heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • DUOS en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De DUOS bestuurder mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er zijn gescheiden vermogens.
 • DUOS mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk. Het eigen vermogen blijft beperkt.
 • De beloning voor de DUOS bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • DUOS heeft een actueel beleidsplan.
 • DUOS heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing  van DUOS overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • DUOS heeft als ANBI bepaalde administratieve verplichtingen.
 • De ANBI status geeft DUOS en haar donateurs en/of erflaters een aantal belangrijke belastingvoordelen. Donateurs van DUOS mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. DUOS betaalt als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als DUOS zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Voor meer informatie over ANBI, zie de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl/giften of www.anbi.nl.

Hoe kunt u DUOS steunen?

Door donateur te worden en – eenmalig ofwel periodiek – een bijdrage over te maken naar onze rekening. ​Doneren aan Stichting DUOS is heel simpel. U kunt veilig en snel een bedrag overmaken op RABO bank, Rotterdam, accountnr. 162 34 62 98, ten name van Stichting DUOS te Rotterdam, onder vermelding van ‘gift’.

U kunt Stichting DUOS ook structureel steunen, bijvoorbeeld door een notariële schenking. Dit is fiscaal gunstig als u ons 5 jaar achtereen met een vast bedrag steunt. Het kost u niets meer, maar levert ons meer op. De volledige schenking is aftrekbaar van de belasting, zonder dat een drempel wordt gehanteerd. U machtigt Stichting DUOS om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Hierdoor helpt u een basis te leggen voor langlopend wetenschappelijk onderzoek.

U kunt DUOS ook opnemen in uw testament. Zoals vermeld, betaalt DUOS geen erfbelasting dus uw gehele bijdrage komt ten goede aan de strijd tegen kanker.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of overleggen?
Neem contact op met de voorzitter van DUOS:
Prof. Dr. R. de Wit, e-mail r.dewit@erasmusmc.nl

Met algemene notariële vragen kunt u terecht bij De Notaristelefoon:
T 0900 – 346 93 93 (0,25 p/m), ma t/m vr 9.00 – 14.00 uur
http://www.notaris.nl

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in