Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op de site www.stichtingduos.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. DUOS is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website, behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker.
Stichting DUOS adviseert u eventuele adviezen die op de website zijn geplaatst altijd eerst met uw eigen behandelende arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven. Stichting DUOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de website en het YouTube kanaal waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten bij Stichting DUOS of bij derden welke met toestemming dit beeld- en/of tekstmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting DUOS. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming digitaal (mail) of per post door Stichting DUOS.

Persoonsgegevens

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens die op de website openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om persoonsgegevens te gebruiken voor het initiëren van iedere vorm van communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, social media of post. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met voorgaande verbod, verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Stichting DUOS, waaronder het recht om schadevergoeding te eisen.

Informatie van derden

De website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Stichting DUOS heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Wijzigingen

Stichting DUOS kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. Stichting DUOS adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
Rotterdam, mei 2021