Press |

MAGNITUDE (gesloten)

De MAGNITUDE-studie is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3-onderzoek voor de beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van Niraparib 200 mg eenmaal daags in combinatie met abirateron 1000 mg eenmaal daags en prednison ( P) 5 mg tweemaal daags, in vergelijking met abirateron-P plus placebo, bij patiënten met gemetastaseerde prostaatkanker met een aangetoonde DNA reparatiedefect ( DNA repair deficientie, waaronder BRCAmutaties).

De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten met mCRPC die in de context van mCRPC nog niet eerder of in beperkte mate met een systemische therapie zijn behandeld. Bij patiënten die in aanmerking komen voor deelname moet sprake zijn van uitzaaiingen op afstand, op basis van een positieve botscan of CT- of MRI-scan. Patiënten mogen voorafgaand aan randomisatie reeds, maar niet langer dan 4 maanden met Abirateron -P zijn behandeld en mogen al eerder met docetaxelkuren zijn behandeld in de setting van gemetastaseerd hormoonsensitief prostaatca.

Over Niraparib

Niraparib is een gerichte therapie die werkt op de DNA-herstelroute bij patiënten met DNA-reparatiedefecten (DRD). De combinatietherapie is voor deze patiënten mogelijk effectiever dan met alleen abirateron-P, omdat ze over het algemeen minder goed reageren op standaardbehandelingen dan andere patiënten.  Dit onderzoek zal 400 patiënten insluiten, waarvan naar schatting 20 patiënten uit Nederland komen.

Belangrijkste Inclusiecriteria

  1. Histologisch bevestigde gemetastaseerde prostaatkanker zonder voorafgaande systemische therapie in de context van mCRPC.
  2. Bloedmonster afstaan voor bepaling van DRD.
  3. Is bereid gearchiveerd (of een vers) tumorweefselmonster af te staan voor bepaling van DRD.
  4. DRD-status positief voor DRD.
  5. Score functionele toestand (PS) volgens ECOG 0 of 1.

Dat betekent concreet dat de studie een belangrijke optie is voor patiënten met een aangetoonde DNA repair deficiency ( DRD)

Deelnemende DUOS centra

NKI-AVL                  Dr. Bergman

Erasmus MC            Prof. De Wit

UMC Groningen     Prof. Gietema

St.Antonius (Nieuwegein/Utrecht)  Dr. Hunting

Haaglanden MC    Dr. Helgason

CWZ Nijmegen      Dr. Somford

Zuyderland MC      Dr. Van den Berkmortel

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in