Pictures (gesloten)

Officiële titel: Probing Intercellular heterogeneity in Circulating TUmor cells of de novo metastatic Hormone Sensitive Prostate CanceR patiEntS

De behandeling voor de novo mHSPC is in de afgelopen jaren snel veranderd. Na het identificeren van overlevingsvoordeel na het toevoegen van 6 cycli Docetaxel aan de androgeen deprivatie therapie, weten we nu ook dat het toevoegen van Abiraterone/Prednison en Enzalutamide voordeel geven als ze gelijk worden gestart met ADT. De mediane progressie vrije overleving van deze patiënten is significant verbeterd. Echter zien we nog steeds patiënten die progressie vertonen relatief kort na het starten van de behandeling en het blijft lastig om bij het starten van de behandeling deze patiënten te identificeren. Dit maakt predictieve biomarkers noodzakelijk.

Vraagstelling

Tijdens deze studie willen wij circulerende tumorcellen van mHSPC patienten verkrijgen door DLA (diagnostische leukaferese) voor het genotyperen en fenotyperen van de individuele circulerende tumorcel en het meten van circulerend tumor DNA (ctDNA). De verkregen individuele CTC willen wij blootstellen aan medicatie en vervolgens PSA excretie meten. Het aantal CTCs in perifere bloed( bij baseline en na 6 maanden behandeling/progressie) en verkregen door middel van DLA zal worden onderzocht en worden gecorreleerd met klinische uitkomsten. Het uiteindelijke doel van de studie is het identificeren van mHSPC patienten die slecht en goed reageren op behandeling door het combineren van fenotype en genotype van individuele kankercellen.

Deelname

Deelname aan de studie houdt in dat wij eerst testen of er CTCs en ctDNA in het bloed aanwezig zijn door het afnemen van 3 bloedbuisjes van 10 ml. Aan patiënten met ≥ 3 CTCs zal gevraagd worden of ze een diagnostische leukaferese willen ondergaan voor het verrijken van de CTCs. Bij voldoende CTCs moet patiënt worden doorverwezen naar het Erasmus MC voor leukaferese. Na de leukaferese start de behandeling als gepland in het eigen centrum. Eenmalig is er 6 maanden na leukaferese nog een lab-afname.

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria:
– De novo mHSPC patienten, geen eerdere behandeling voor prostaatkanker
– Intentie om te starten met behandeling met ADT + docetaxel of ADT+ tweede generatie anti androgeen behandeling
– Leeftijd ≥18 jaar
– WHO performance status ≤2.
– ≥ 2 adequate perifere venen voor leukaferese
Exclusiecriteria:
– Bekende overgevoeligheid voor het gebruikte leukaferese anticoagulantia.
– Bloedings- of stollingsziekte
– Inadequate leverfunctie (totaal bilirubine > 2,5 x ULN)
– Inadequate nierfunctie (creatinine > 1,5 x ULN; OF GFR < 40 mL/min).
– Inadequate hematologische of stollingsstatus (Hb < 6 mmol/L; OF Trombocyten < 40 x 109/L; OF PT > 1,5 x ULN; OF PT-INR > 1,5; OF APTT > 1,5 x ULN
– Bekende chronische virale infectie
– Tweede actieve maligniteit

Deelnemende sites

De studie is gestart in september 2020 in het Erasmus MC te Rotterdam.
Daarna volgden:

  • Franciscus Gasthuis & Vlietland (dr. Hamberg)
  • Maasstad Ziekenhuis (dr. Haberkorn)
  • HAGA Ziekenhuis (dr. Houtsma)
  • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (dr. Hoeben)
  • Groene Hart Ziekenhuis (dr. Van der Deure)
  • Albert Schweitzer Ziekenhuis (dr. Van den Bosch)
  • Haaglanden Medisch Centrum (dr. Helgason)