Press |

ReCab II (mCRPC, 2de lijn, on hold tot 1 mei)

Voortvloeiend uit de DUOS Werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom is de studie ReCab II (mCRPC, 2de lijn) met Rhenium-188-HEDP een radioactief geneesmiddel dat wordt gebruikt voor pijnbestrijding bij patiënten met een castratie-resistent prostaatcarcinoom en uitgebreide botmetastasen. In de literatuur zijn aanwijzingen dat dit middel ook enige overlevingswinst kan geven. Het doel van de ReCab II studie is te onderzoeken of het toevoegen van rhenium-188-HEDP aan standaard behandeling met cabazitaxel een positief effect heeft op de progressie-vrije en algehele overleving, pijnpalliatie en kwaliteit van leven. De studie is on hold tot 1 mei 2019.

Deelnemende DUOS centra zijn; VUmc (AJM van den Eertwegh), Meander Medisch Centrum (Haiko Bloemendal en Joyce van Dodewaard), Tergooi Ziekenhuis (Pieter van den Bergh), en Rijnstate Ziekenhuis (Maurice van der Vorst). Daarnaast participeren niet-DUOS ziekenhuizen Amstelland, Gelderse Vallei te Ede en Deventer ziekenhuis. Het Gelre is nog aan het opstarten.

Inclusie criteria:

          Gemetastaseerd CRPC met gedocumenteerde progressie van ziekte tijdens of na behandeling met docetaxel

          Patiënten met botmetastasen met pathologische uptake op de botscan

          Eerdere behandeling met docetaxel

          WHO performance score 0-1

          Levensverwachting tenminste 3 maanden

          Leeftijd > 18 jaar

          Adequate nierfunctie (serum kreatinine ≤1.5 x ULN, indien kreatinine 1.0-1.5 x ULN, dan dient de kreatinine klaring te worden berekend en >60 mL/min te bedragen)

          Absoluut neutrofielen getal ≥ 1.5×109/L, trombocyten ≥ 100 x109/L en leukocyten ≥ 4.0×109/L, hemoglobine >5.6 mmol/L

          Bilirubine ≤1 x ULN, ALAT en ASAT ≤1.5 x ULN

          Serum testosteron <50ng/dl (<1.7 nmol/L)

          Patiënten met LHRH agonisten dienen deze te continueren gedurende behandeling

          Informed consent

 

Exclusie criteria:

          Eerder gebruik van cabazitaxel

          Toediening van rhenium-188-HEDP binnen 2 maanden voor inclusie

          Actieve infectie

          Voorgeschiedenis met een andere maligniteit binnen 5 jaar voor inclusie, uitzondering hierop is een adequaat behandeld basaalcelcarcinoom van de huid

          Orgaantransplantatie

          Overgevoeligheidsreactie (graad 3 of hoger) op docetaxel

          Voor abiraterone en enzalutamide wordt een wash-out periode van tenminste 1 week gehanteerd.

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in